Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: QL Đơn vị qui đổi


 

Quản lý danh mục đơn vị quy đổi

Ý nghĩa: Chức năng này có ý nghĩa cho phép bạn tạo ra các đơn vị khác của sản phẩm hàng hóa dựa trên đơn vị gốc
1. Bạn vào mục: 2-Quản lý danh mục --> 8-Danh mục đơn vị quy đổi
2. Màn hình chính sẽ hiển thị:

A. Thêm mới danh mục đơn vị quy đổi

+ Bạn click vào một mặt hàng mà bạn cần quy đổi. Sau đó click vào nút hoặc ấn (F5) trên bàn phím để thêm danh mục đơn vị quy đổi. Màn hình chính sẽ hiển thị:

+ Sau khi đã điền đầy đủ thông tin. Bạn click vào vào nút hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu danh mục đơn vi quy đổi
+ Sau khi đã thay đổi đầy đủ các danh mục đơn vị quy đổi cần thiết. Bạn click vào nút hoặc (F12) để kết thúc việc thêm danh mục đơn vi quy đổi mới.

B.Sửa danh mục đơn vi quy đổi

Để sửa đơn vị quy đổi bạn chọn đơn vị hàng hóa cần sửa rồi nhấn phím . Thay đổi các thông tin và "chấp nhận"

C. Xóa danh mục đơn vị quy đổi

Lưu ý: Bạn không thể xóa được các đơn vị gốc của sản phẩm hàng hóa

Đơn vị gốc là đơn vị được tạo tự động khi bạn tạo hàng hóa - sản phẩm.
1. Để xóa đơn vị quy đổi bạn chọn đơn vị quy đổi cần xóa và nhấn phím .
2. Phần mềm sẽ đưa ra thông báo bạn có muốn xóa đơn vị quy đổi đó không? Chọn "Yes" để xóa, "No" để hủy lệnh xóa

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Mr Huy NN - 0245 8.87.37.63
Skype Support
Nguyễn Hữu Tuấn - 024 58.87.37.63
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support