Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Lợi nhuận theo ngành hàng


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Lợi nhuận theo ngành hàng

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng in ra báo cáo lợi nhuận theo ngành hàng.

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 5 - Báo cáo phân tích --> 8 - Lợi nhuận theo ngành hàng
2. Màn hình xuất hiện. Chọn ngành hàng mà bạn muốn xem.

Lợi nhuận theo ngành hàng- Chấp nhận (F8) : Nếu bạn đồng ý cho phép in ra báo cáo. Bạn chọn phím chức năng Chấp nhận hoặc ấn (F8) trên bàn phím.
- Trợ giúp(F1) : Nếu bạn có những vấn đề thắc mắc hoặc không hiểu hãy chọn phím chức năng Trợ giúp hoặc ấn (F1) trên bàn phím.
- Kết thúc(F12) : Nếu không muốn in ra báo cáo , bạn chọn phím chức năng Kết thúc hoặc ấn (F12) chương trình sẽ thoát trở về màn hình làm việc chính.


3. Hiển thị ra báo cáo và có thể in ngay.


Lợi nhuận theo ngành hàng

Giải thích:
+ Giá nhập bình quân: phần mềm lấy giá nhập cuối cùng của hàng hóa đó.
+ Giá xuất bình quân: Lấy giá xuất trên hóa đơn này.
+ Lợi nhuận: = (Giá xuất bình quân - Giá nhập bình quân ) x Số lượng

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Thùy - 0988.400.500
Skype Support
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 253 900
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0485. 877. 832
Skype Support
Mr Huy NN - 0462.920.442
Skype Support