Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Bảo trì dữ liệu


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Hướng dẫn Bảo trì dữ liệu

Ý nghĩa: Chức năng này giúp bạn bảo trì lại dự liệu hiện tại

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 1-Hệ thống --> C-Bao-tri-du-lieu

2. Màn hình chính để xử lý: Để thực hiện chức năng trên bạn chọn

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Mr Huy NN - 0245 8.87.37.63
Skype Support
Nguyễn Hữu Tuấn - 024 58.87.37.63
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support