Hướng dẫn sử dụng dRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Đăng nhập


  Ý nghĩa : Chức năng này có tác dụng đăng nhập để sử dụng phần mềm.
Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 1- Hệ thống --> 1 - Đăng nhập
2. Màn hình chính sẽ hiển thị ra phần đăng nhập vào hệ thống. Phần mềm đã mặc định tên truy cập ban đầu là:admin và mật khẩu ban đầu là: admin.
hướng   dẫn đăng nhập vào hệ thống
Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Mr Huy NN - 0245 8.87.37.63
Skype Support
Nguyễn Hữu Tuấn - 024 58.87.37.63
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support