Hướng dẫn sử dụng dRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Đăng nhập


  Ý nghĩa : Chức năng này có tác dụng đăng nhập để sử dụng phần mềm.
Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 1- Hệ thống --> 1 - Đăng nhập
2. Màn hình chính sẽ hiển thị ra phần đăng nhập vào hệ thống. Phần mềm đã mặc định tên truy cập ban đầu là:admin và mật khẩu ban đầu là: admin.
hướng   dẫn đăng nhập vào hệ thống
Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Thùy - 0988.400.500
 Skype Support
Ms. Huế - 0911 955 446
 Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
 Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0485. 877. 832
 Skype Support
Mr Huy NN - 0462.920.442
 Skype Support