Hướng dẫn sử dụng dRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhóm người dùng


 

Nhóm người dùng

Ý nghĩa: Tạo ra các nhóm người sử dụng phần mềm mới, phân quyền sử dụng phần mềm cho nhóm để áp dụng chức năng phân quyền cho người dùng.
1. Bạn vào mục: 1-Hệ thống --> 8-Nhóm người dùng
2. Màn hình sẽ hiển thị chức năng nhóm người dùng:

nhóm người dùng

A. Thêm nhóm người dùng

+ Bạn click vào nút thêm nhóm người dùng hoặc ấn (F5) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra:

them nhóm người dùng

+ Khi đã điền xong thông tin bạn ấn chấp nhận nhóm người dùng hoặc ấn (F8) trên bàn phím.

B. Phân quyền nhóm người dùng

+ Sau khi tạo mới xong, chọn nhóm cần phân quyền sau đó click vào nút phân quyền người dùng hoặc ấn (F7) để bắt đầu phần cho nhóm. Màn hình hiển thị:

phần quyền nhóm người dùng

+ Chọn danh mục phần mềm bên tay trái cửa sổ trên, bên tay phải hiển thị các chức năng. Nếu được tick thì nhóm này được sử dụng các chức năng này. Bạn phân quyền chi tiết cho các danh mục
+ Click vào nút chấp nhận nhóm người dùng để cập nhật các phân quyền cho nhóm.

C. Xóa nhóm người dùng

+ Nếu muốn xóa một nhóm người dùng. Bạn click vào một nhóm người dùng muốn xóa. Sau đó click vào nút xóa nhóm người dùng hoặc ấn (F9) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị:

xóa nhóm người dùng

+ Nếu bạn chọn "Yes" thì phần mềm sẽ tiến hành xóa nhóm người dùng đó. Nếu bạn chọn "No" thì chương trình sẽ quay lại chương trình làm việc chính.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383