Hướng dẫn sử dụng dRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Quản lý người dùng


 

Quản lý người dùng

 

Ý nghĩa: Chức năng này dùng để quản lý những người sử dụng phần mềm. Cho phép phân quyền cho người sử dụng trong hệ thống, mỗi người sử dụng hệ thống là một nhân viên.

1. Bạn vào mục: 1-Hệ thống --> 7-Quản lý người dùng
2. Màn hình sẽ hiển thị nên chương trình làm việc của quản lý người dùng:

A. Thêm mới người dùng

+ Bạn click vào nút thêm mới người dùng hoặc ấn (F5) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra bảng thêm người dùng mới:

+ Bạn cần điền các thông tin chi tiết về nhân viên để sau này tiện cho quá trình quản lý.
+ Sau khi điền xong thông tin về nhân viên. Bạn ấn nút chấp nhận thêm người dùng hoặc ấn (F8) trên bàn phím.
+ Sau khi thêm mới người dùng xong bạn ấn vào nút kêt thúc thêm mới người dùng hoặc ấn (F12) trên bàn phím.
+ Nếu có vấn đề chưa hiểu bạn có thể ấn vào nút trợ giúp thêm mới người dùng hoặc ấn (F1) trên bàn phím.

B. Sửa người dùng

+ Bạn click vào một người dùng nào đó ở phía dưới danh mục hiển thị. Sau đó ấn nút sửa người dùng hoặc ấn (F6) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra:

+ Ở đây bạn có thể tiến hành thay đổi lại mật khẩu hoặc phân lại quyền truy cập theo nhóm mà bạn đã tạo ra ở mục "1.8 - Nhóm người dùng"
+ Sau khi sửa xong thông tin về nhân viên. Bạn ấn nút sửa người dùng hoặc ấn (F8) trên bàn phím.

C. Xóa người dùng

+ Nếu bạn muốn xóa một người dùng: Bạn vào mục 2-Quản lý danh mục --> 9-Nhân viên quản lý

D. In người dùng

+ Nếu bạn muốn In ra danh sách người dùng để theo dõi. Bạn ấn vào nút in người dùng hoặc ấn (F10) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị:

+ Nếu bạn muốn in ngày bạn click vào nút in nhóm người dùng phía trên bên trái của báo cáo.
+ Click vào biểu tượng in nhóm người dùng để xuất hóa đơn ra các dạng khác như world, excel, pdf, rpt, rtf.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383