Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Quản lý nhóm người dùng


 Ý nghĩa: Chức năng này dùng để tạo thêm nhóm mới và phân quyền sử dụng phần mềm cho từng nhóm.

1: Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 
1- Hệ thống -> 6 - Nhóm người dùng 
2: Màn hình chính sẽ hiển thì ra:
hướng dẫn sử dụng chức năng nhóm người dùng

Các tính năng : Thêm mới, sửa, in, xóa, phân quyền, trợ giúp
1. Thêm(F5) :
Thực hiện bấm chuột vào nút chức năng phía trên thực đơn(menu) hướng dẫn sử dụng chức năng nhóm người dùng hoặc là ấn nút (F5) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiện thị ra :
hướng dẫn sử dụng chức năng nhóm người dùng


1.1. Sau khi màn hình chính hiện ra. Điền đầy tên nhóm và mô tả vào đầy đủ
1.2. Sau khi điền đầy đủ thông tin ấn nút chức năng Chấp nhận hướng dẫn sử dụng chức năng nhóm người dùng hoặc (F8) trên bàn phím. Để tạo thêm nhóm người dùng mới thì lặp lại các thao tác ở bước 1.2
1.3. Sau khi hoàn thành các thao tác lưu người dùng mới muốn thoát khỏi chức năng Thêm thì tiến hành ấn vào phím chức năng Kết thúc hướng dẫn sử dụng chức năng nhóm người dùng hoặc (F12) trên bàn phím để thoát khỏi chức năng thêm.
1.4. Nếu chưa hiểu rõ về cách sử dụng có thể ấn nút chức năng Trợ giúp hướng dẫn sử dụng chức năng nhóm người dùng hoặc(F1) trên bàn phím.
2. Sửa(F6) :
Nếu muốn sửa thì chỉ chuột vào một nhóm người dùng bất kì đã được tạo. Sau đó ấn phím chức năng Sửa hướng dẫn sử dụng chức năng nhóm người dùng hoặc ấn F6 trên bàn phím.
 
 
hướng dẫn sử dụng chức năng nhóm người dùng


2.1. Sau khi màn hình chính hiện ra. Chỉnh sửa những thông tin mới vào như mật khẩu hoặc quyền truy cập.
2.2. Sau khi điền đầy đủ thông tin ấn nút chức năng Chấp nhận hướng dẫn sử dụng chức năng nhóm người dùng hoặc (F8) trên bàn phím.
2.3. Sau khi hoàn thành các thao tác muốn thoát khỏi chức năng Sửa thì tiến hành ấn vào phím chức năng Kết thúc hướng dẫn sử dụng chức năng nhóm người dùng hoặc (F12)
2.4. Nếu chưa hiểu rõ về cách sử dụng có thể ấn nút chức năng Trợ giúp hướng dẫn sử dụng chức năng nhóm người dùng hoặc(F1) trên bàn phí
 trên bàn phím để thoát khỏi chức năng sửa.
3.Phân quyền(F7) :
Chức năng này có tác dụng giới hạn quyền của các nhóm người dùng được làm những việc gì trong hệ thống phần mềm
 
 
hướng dẫn sử dụng chức năng nhóm người dùng


3.1. Sau khi màn hình chính hiện ra. Khi đó có thể thêm hoặc giảm bớt quyền hạn của từng nhóm người dùng.
3.2. Sau khi điền đầy đủ thông tin ấn nút chức năng Chấp nhận hướng dẫn sử dụng chức năng nhóm người dùng hoặc (F8) trên bàn phím.
3.3. Sau khi hoàn thành các thao tác muốn thoát khỏi chức năng Sửa thì tiến hành ấn vào phím chức năng Kết thúc hướng dẫn sử dụng chức năng nhóm người dùng hoặc (F12)
3.4. Nếu chưa hiểu rõ về cách sử dụng có thể ấn nút chức năng Trợ giúp hướng dẫn sử dụng chức năng nhóm người dùng hoặc(F1) trên bàn phím.
 trên bàn phím để thoát khỏi chức năng.
4. Xóa(F9) :
Nếu muốn xóa một nhóm người dùng nào đó thì bạn chỉ chuột vào đúng nhóm muốn xóa. Sau đó, ấn chuột vào nút chức năng Xóa hướng dẫn sử dụng chức năng nhóm người dùng(F9)trên bàn phím hoặc ấn vào nút
hướng dẫn sử dụng chức năng nhóm người dùng
 
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383