Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Lợi nhuận theo từng nhóm khách hàng


 
Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng in ra báo cáo lợi nhuận theo từng nhóm khách hàng.

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên5 - Báo cáo phân tích --> 5 - Lợi nhuận theo từng nhóm khách hàng
2. Màn hình xuất hiện. Chọn nhóm khách hàng mà bạn muốn hiển thị :
Lợi nhuận theo từng nhóm khách hàng


Chấp nhận (F8) : Nếu bạn đồng ý cho phép in ra báo cáo. Bạn chọn phím chức năng Chấp nhận hoặc ấn (F8) trên bàn phím.
Trợ giúp(F1) : Nếu bạn có những vấn đề thắc mắc hoặc không hiểu hãy chọn phím chức năng Trợ giúp hoặc ấn (F1) trên bàn phím.
Kết thúc(F12) : Nếu không muốn in ra báo cáo , bạn chọn phím chức năng Kết thúc hoặc ấn (F12) chương trình sẽ thoát trở về màn hình làm việc chính.

3
.: Hiển thị ra báo cáo và có thể in ngay.


Lợi nhuận theo từng nhóm khách hàng

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Mr Huy NN - 0245 8.87.37.63
Skype Support
Nguyễn Hữu Tuấn - 024 58.87.37.63
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support