Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Hướng dẫn chung sử dụng phần mềm.

1. Hướng dẫn sử dụng các phím tắt


Bạn có thể nhấn các phím có đóng mở ngoặc như hình trên (f1), (f8), (f12) trên bàn phím thay cho việc click chuột vào những phím đó.

 

Sử dụng phím "Alt" + phím có gạch chân để vào các chức năng. Ví dụ: "Alt + 1" để vào mục 1. Hệ thống

2. Hướng dẫn đọc các ký hiệu viết tắt mặc định trong phần mềm.

 

 

 

Kiểu Ý nghĩa
XHBL Xuất hàng bán lẻ
XHBB Xuất hàng bán buôn
XBSP Xuất bộ sản phẩm
NHNCC Nhập hàng nhà cung cấp
XHTNCC Xuất hàng trả nhà cung cấp
NHKTL Nhập hàng khách trả lại
PC Phiếu chi
PT Phiếu thu
T_XHBB Thu xuất hàng bán buôn
C_HHKT Chi hàng hóa khách trả lại
C_NHNCC Chi nhập hàng nhà cung cấp
T_XHBL Thu xuất hàng bán lẻ
T_XBSP Thu xuất bán bộ sản phẩm
XHCX Xuất hàng cho xe
NHCX Nhập hàng cho xe
NHNB Nhập hàng nội bộ

 

(Ví dụ tìm kiếm)

3. Hướng sử dụng chức năng tìm kiếm nhanh.

Bạn có thể tìm kiếm nhanh trong các form danh sách bằng cách nhập điều kiện tìm kiếm vào ô dưới mỗi cột. (Như hình trên).

4. Hướng dẫn bắt đầu sử dụng phần mềm