Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nội dung thu chi


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Nội dung thu chi

Ý nghĩa: Chức năng này cho phép bạn quản lý các nội dung thu chi của mình

Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 2. Quản lý danh mục --> C. Nội dung thu chi

Thêm mới nội dung thu chi

1. Click vào nút để tạo nội dung thu chi mới
2. Nhập thông tin chi tiết:
+ Chọn loại nội dungThu hay Chi
+
Tên nội dung: Nhập tên nội dung chi tiết cần tạo
+ Thuộc ND:Nếu nội dung bạn tạo mới không để theo dõi công nợ với nhà cung cấp hay khác hàng của bạn thì chọn <<Khác>>. Nếu tạo mới để theo dõi công nợ với khách hàng hay NCC thì chọn "Chi trả nhà cung cấp" hoặc "Thu khách trả tiền mua hàng" thì khi viết phiếu thu chi phần mềm mới đối trừ công nợ cho bạn
3. Click vào nút để lưu nội dung thu chi.

Sửa nội dung thu chi

1. Để sửa nội dung thu chi bạn chọn nội dung cần sửa, sau đó click nút .
2. Thay đổi các thôn tin và click vào nút

Xóa nội dung thu chi

1. Để xóa nội dung thu chi bạn chọn nội dung cần xóa, sau đó click vào nút .
2. Phần mềm sẽ hỏi bạn có chắc muốn xóa nội dung thu chi đó không? Chọn "Yes"để xóa, "No" để hủy lệnh xóa.
Lưu ý: Nếu nội dung thu chi đã phát trong các hóa đơn thu - chi thì bạn không thể xóa được. Phần mềm sẽ thông báo:
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383