Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhóm khách hàng / nhà cung cấp


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Quản lý nhóm khách hàng và nhà cung cấp

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng dùng để quản lý các nhóm khách hàng hoặc các nhóm nhà cung cấp.

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 2-Quản lý khu vực --> 2- Nhóm khách hàng\NCC
2. Màn hình chính để làm việc

Nhóm khách hàng/NCCCác tính năng : Thêm mới, sửa, xóa, trợ giúp

1. Thêm nhóm khách hàng/NCC mới:

Thực hiện bấm chuột vào nút chức năng phía trên thực đơn(menu) hướng dẫn quản lý danh mục khu vực hoặc là ấn nút (F5) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiện thị ra :

 

Nhóm khách hàng/NCC1.1. Sau khi màn hình chính hiện ra. Bạn điền đầy đủ thông tin nhóm khách hàng hoặc nhóm nhà cung cấp. Còn chiết khấu(%) là mục % chiết khấu dùng để quy định nhóm khách hàng, nhà cung cấp này được chiết khấu bao nhiều %. Khi đưa vào giá trị chiết khấu % thì khi nhập hoặc xuất với những khách hàng thuộc nhóm này, hệ thống sẽ tự động đưa % chiết khấu ra hóa đơn. Mặc định, giá trị này bằng 0 %.
1.2. Sau khi điền đầy đủ thông tin ấn nút chức năng Chấp nhận hoặc (F8) trên bàn phím. Để tạo thêm nhóm khác hàng mới thì lặp lại các thao tác ở bước 1.2
1.3. Sau khi hoàn thành các thao tác thêm nhóm khách hàng, nhà cung cấp muốn thoát khỏi chức năng Thêm thì tiến hành ấn vào phím chức năng Kết thúc hoặc (F12) trên bàn phím để thoát khỏi chức năng thêm. 

2. Sửa thông tin nhóm khách hàng/NCC:

Nếu muốn sửa thì chỉ chuột vào một nhóm khách hàng, nhà cung cấp bất kì đã được tạo. Sau đó ấn phím chức năng Sửa hướng dẫn quản lý danh mục khu vực hoặc ấn F6 trên bàn phím.

 

Nhóm khách hàng/NCC2.1. Sau khi màn hình chính hiện ra. Chỉnh sửa những thông tin mới
2.2. Sau khi điền đầy đủ thông tin ấn nút chức năng Chấp nhận hoặc (F8) trên bàn phím.
2.3. Sau khi hoàn thành các thao tác muốn thoát khỏi chức năng Sửa thì tiến hành ấn vào phím chức năng Kết thúc hoặc (F12) trên bàn phím để thoát khỏi chức năng sửa.
2.4. Nếu chưa hiểu rõ về cách sử dụng có thể ấn nút chức năng Trợ giúp hoặc (F1) trên bàn phím.

3. Xóa nhóm khách hàng/NCC:

Nếu bạn muốn xóa một bản ghi bạn có thể ấn chuột vào nút chức năng Xóa hướng dẫn quản lý danh mục khu vực hoặc ấn vào nút (F9) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra một thông báo bạn có chắc chắn muốn xóa bản ghi này không? Nếu muốn xóa chọn Yes còn không muốn thì chọn No.
 

Nhóm khách hàng/NCC

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383