Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhập số nợ đầu kỳ của khách hàng khi bắt đầu sử dụng phần mềm


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Nhập số nợ đầu kỳ của khách hàng khi bắt đầu sử dụng phần mềm

Ý nghĩa: Nợ đầu kỳ là một danh mục để nhập thông tin những khách hàng có nợ với doanh nghiệp. Danh mục này sẽ đựoc nhập đầy đủ các thông tin về khách hàng mang nợ, ngày nợ và số tiền nợ
Danh mục nợ đầu kỳ sẽ giúp nhà quản lý biết được thông tin về những khách hàng đang còn nợ và số tiền nợ là bao nhiêu, từ đó nhà quản lý có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và chính xác về việc có tiếp tục bán hàng cho khách hàng đó không hoặc có nên tiếp tục cho những khách hàng đang nợ được nợ nữa hay không
Danh mục nợ đầu kỳ sẽ được chương trình tổng hợp cùng với một số các danh mục khách để đưa ra những baó cáo gửi đến người quản lý như báo cáo theo dõi công nợ với khách hàng, NCC...

Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 3. Quản lý danh mục --> 9. Nhập số nợ đầu kỳ của khách hàng khi bắt đầu sử dụng phần mềm

Tạo mới công nợ của khách hàng

1. Click vào nút

2. Nhập thông tin chi tiết:
+ Khách hàng: gõ tên khách hàng hoặc nhấn F4 để chọn khách hàng từ danh sách.
+ Số tiền: Nhập số tiền mà khách hàng còn nợ vào đây.
3. Click vào nút

Sửa công nợ khách hàng

1. Chọn khách hàng cần sửa công nợ, nhấn phím .
2. Thay đổi thông tin về số tiền rồi click vào nút để lưu thông tin sửa đổi.

Xóa công nợ khách hàng

Chọn khách hàng cần xóa công nợ, sau đó click vào nút . Phần mềm sẽ hỏi bạn có chắc chắn muốn xóa công nợ với khách hàng đó không? Chọn "Yes" để xóa, "No" để hủy lệnh xóa.
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 0972478383