Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Quản lý người dùng


 
Ý nghĩa:Chức năng này dùng để quản lý những người sử dụng phần mềm. Cho phép phân quyền cho người sử dụng trong hệ thống, mỗi người sử dụng hệ thống là một nhân viên.
Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 1- Hệ thống --> 7. Quản lý người dùng
danh sách người dùng phần mềm
Thêm người dùng mới
1. Click vào nút thêm mới người dùng phần mềm
 
thông tin chi tiết người dùng
 
Các nhân viên ở đây được tạo trong mục 2. Quản lý danh mục --> Nhân viên quản lý
2. Quyền truy cập: Đưa nhân viên vào nhóm người dùng, nếu chưa có bạn có thể tạo nhóm bạn cần mới ở mục 1. Hệ thống --> Nhóm người dùng
Quyền truy cập các danh mục và thực hiện các chức năng phần mềm của người sử dụng được dựa trên việc phần quyền cho nhóm người dùng.
3. Click vào nút chấp nhận để lưu thông tin phần quyền cho người dùng này.
Thay đổi mật khẩu và quyền truy cập của người dùng
1. Chọn người dùngthay đổi, sau đó click vào nút sửa.
2. Đổi mật khẩu mới (nếu cần), chọn lại quyền truy cập
3. Click vào nút chấp nhận để lưu thông tin phần quyền cho người dùng này.
Xóa người dùng
Xem mục 2. Quản lý danh mục -->  Nhân viên quản lý
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383