Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Xe hàng


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Xe hàng

Ý nghĩa: Chức năng này cho phép bạn quản lý các xe hàng để phục vụ cho việc nhập xuất cho xe.

Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 2. Quản lý danh mục --> E. Xe hàng

Thêm mới xe hàng

1. Click vào nút để bắt đầu thêm mới xe hàng.

2. Nhập thông tin chi tiết:
+ Mã xe & Tên xe: Mã xe và tên xe do bạn tự quy định.
+ Mô tả & Ghi chú: Có thể có hoặc không.
3. Click vào nút để lưu thông tin xe hàng.

Sửa xe hàng

1. Chọn xe hàng cần sửa, sau đó nhấn nút
2. Sửa lại các thông tin cần thiết như thêm mới.
3. Click vào nút "Chấp nhận (F8)" để lưu thông tin đã sửa.

Xóa xe hàng

1. Chọn xe hàng cần xóa, click vào nút
2. Phần mềm sẽ hỏi bạn có chắc muốn xóa xe hàng này không? Chọn "Yes" để xóa, "No" để hủy lệnh xóa.
Lưu ý: Nếu xe hàng này đã có trong các hóa đơn nhập - xuất cho xe hàng thì bạn không thể xóa được. Để có thể xóa được, bạn cần xóa hóa đơn liên quan đến xe hàng trước.
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383