Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

 

Hướng dẫn sử dụng chung phần mềm qRIC

1. Hướng dẫn sử dụng các phím nóng của phần mềm - Các phím này có tác dụng tương tự thay vì việc bạn kích chuột thì bạn sử dụng các nút trên bàn phím

- Các phím nóng trên bàn phím
+ (F1) : Trợ giúp
+ (F2) : Sao lưu hóa đơn
+ (F3) : Trả tiền thừa
+ (F5) : Thêm mới
+ (F6) : Sửa
+ (F7) : Tìm kiếm
+ (F8) : Chấp nhận
+ (F9) : Hủy hóa đơn
+ (F10) : In hóa đơn
+ (F11) : Xem -> In
+ (F12) : Thoát

- Sử dụng phím "Alt" + phím có gạch chân để vào các chức năng. Ví dụ: "Alt + 1 + 1 " để vào mục 1. Hệ thống -> 1 - Đăng nhập
 

phần mềm quản lý bán hàng mRIC


2. Hướng dẫn đọc các ký hiệu viết tắt mặc định trong phần mềm.


phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Kiểu Ý nghĩa
XHBL Xuất hàng bán lẻ
XHBB Xuất hàng bán buôn
XBSP Xuất bộ sản phẩm
NHNCC Nhập hàng nhà cung cấp
XHTNCC Xuất hàng trả nhà cung cấp
NHKTL Nhập hàng khách trả lại
PC Phiếu chi
PT Phiếu thu
T_XHBB Thu xuất hàng bán buôn
C_HHKT Chi hàng hóa khách trả lại
C_NHNCC Chi nhập hàng nhà cung cấp
T_XHBL Thu xuất hàng bán lẻ
T_XBSP Thu xuất bán bộ sản phẩm
XHCX Xuất hàng cho xe
NHCX Nhập hàng cho xe
NHNB Nhập hàng nội bộ

3. Hướng sử dụng chức năng tìm kiếm nhanh.

phần mềm quản lý bán hàng mRIC


4. Hướng dẫn bắt đầu sử dụng phần mềm

phần mềm quản lý bán hàng mRIC


1. Tạo ngành hàng, nhóm hàng sản phẩm - hàng hóa
2. Tạo khu vực, nhóm KHNCC, Khách hàng , Nhà cung cấp
3. Người dùng phần mềmnhân viên
4. Nhập hàng tồn
5. Nhập hàng từ nhà cung cấp
6. Xuất bán hàng hóa
7. Sao lưu dữ liệu & Khôi phục dữ liệu
8. Báo cáo tổng hợp & Báo cáo phân tích


Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383