Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Xuất bán bộ sản phẩm


Xuất bán bộ sản phẩm

Ý nghĩa: Giúp bạn tạo các hóa đơn xuất bán các bộ sản phẩm đã tạo.
1. Bàn vào mục: 3-Quản lý chứng từ -->8 - Xuất bán bộ sản phẩm
2. Màn hình chính hiển thị chức năng xuất bán bộ sản phẩm:

nhập hàng từ nhà cung cấp

A. Tạo hóa đơn xuất bán bộ sản phẩm

+ Bạn click vào nút nhập hàng từ nhà cung cấp hoặc ấn (F5) trên bàn phím để tiến hành xuất bán bộ sản phẩm. Màn hình chính sẽ hiển thị ra:

nhập hàng từ nhà cung cấp


+ Mã hóa đơn: Phần mềm sẽ tự động đánh mã hóa đơn nếu bạn không tự đưa vào.

+ Khách hàng: bạn click mũi tên để chon khách hàng, nếu bạn muốn thêm nhanh khách hàng click nhập hàng từ nhà cung cấp hoặc ấn (F6).
+ Nhập bộ sản phẩm : để đưa các hàng hóa - sản phẩm của bạn vào hóa đơn nhập click vào ô "Tên bộ sản phẩm " gõ mã hàng hoặc tên hàng hóa ở đây. Chọn hàng hóa rồi nhấn Enter để chuyển qua các ô bên cạnh, thay đổi giá trị của các ô đơn vị, số lượng, đơn giá...
+ Thống kê tiền:
- Cộng tiền hàng: Tổng tiền hàng chưa có chiết khấu.
- Tổng tiền cần thanh toán: = (Tổng tiền hàng + VAT) - Chiết khấu
- Tiền CK: Là số tiền chiết khấu cho cả hóa đơn
- Thanh toán: Số tiền mà bạn trả cho nhà cung cấp tại thời điểm mua hàng

- Còn nợ: Số tiền bạn chưa thanh toán hoặc thanh toán thiếu
+ Lưu hóa đơn : Sau khi bạn đã tiến hành nhập đầy đủ những thông tin cần thiết. Bạn sẽ click chuột vào nút nhập hàng từ nhà cung cấp hoặc (F8) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị thông báo:

nhập hàng từ nhà cung cấp

+ Xem-->in hóa đơn : Bạn click vào nút "Xem-in(F11)" trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị:

nhập hàng từ nhà cung cấp

+ Để in hóa đơn này bạn click vào biểu tượng in hóa đơn
+ Click vào biểu tượng in hóa đơn để xuất hóa đơn ra các dạng khác như world, excel, pdf, rpt, rtf.

B. Hủy hóa đơn

- Để hủy hóa đơn các bạn click vào nhập hàng từ nhà cung cấp hoặc ấn (F9), cuối cùng ấn (F12) để thoát.

 

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383