Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Quản lý Kho hàng


Quản lý Kho hàng

Ý nghĩa: Việc định nghĩa các kho hàng để sau này bạn có thể dễ dàng quản lý hơn.
1. Bạn vào mục: 2-Quản lý danh mục --> A- Kho hàng
2. Màn hình sẽ hiển thị màn hình làm việc chính của Kho hàng:

nhóm hàng

A. Thêm Kho hàng

+ Bạn click vào nút thêm nhóm hàng hóa hoặc ấn (F5) trên bàn phím để thêm nhóm hàng. Màn hình làm việc chính sẽ hiển thị ra:

thêm nhóm hàng


- Tên kho hàng: Điền đầy đủ tên kho hàng
+ Sau khi đã điền đầy đủ thông tin. Bạn click vào vào nút thêm nhóm hàng hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu kho hàng
+ Sau khi đã điền đầy đủ thông tin Kho hàng. Bạn click vào nút thêm nhóm hàng hoặc (F12) để kết thúc việc thêm kho hàng.

B. Sửa Kho hàng

+ Bạn click vào kho hàng mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút sửa nhóm hàng hóa hoặc ấn (F6) trên bàn phím để sửa kho hàng. Màn hình chính sẽ hiển thị:

sửa nhóm hàng

+ Sau khi đã sửa thông tin. Bạn click vào vào nút thêm nhóm hàng hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu kho hàng
+ Nếu không muốn sửa nữa. Bạn click vào nút thêm nhóm hàng hoặc (F12) để kết thúc việc sửa kho hàng.

C. Xóa kho hang

+ Bạn click vào kho hàng mà bạn muốn xóa. Sau đó bạn click chuột vào nút xóa nhóm hàng hóa hoặc (F9) trên bàn phím để sửa kho hàng . Màn hình chính sẽ hiển thị:

xóa nhóm hàng hóa

+ Chọn "Yes" để xóa, chọn "No" để hủy lệnh xóa. Nếu kho hàng có hàng hóa thì phần mềm sẽ đưa ra thông báo:

xóa nhóm hàng

D. In kho hàng

+ Bạn click chuột vào nút in nhà cung cấp hoặc ấn (F10) trên bàn phím

xóa nhóm hàng

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support