Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhân viên quản lý<div class="content">
<!-- InstanceBeginEditable name="content" -->
<p><h1>Quản lý nhân viên quản lý</h1>
<p><em><strong>Ý nghĩa</strong></em>:  Chức năng này cho phép bạn tạo người dùng để đăng nhập vào phần mềm.
  <br>
  1. Bạn vào mục: <strong>2-Quản lý danh mục --&gt; 9-Nhân viên quản lý</strong> <br>
  2. Màn hình chính sẽ hiển thị ra chức năng nhân viên quản lý: </p>
<p align="center"><img src="http://ric.vn/imageshelp/help/nhan-vien-quan-ly.png" alt="nhân viên quản lý" width="843" height="214" /><br></p>
<h2>A. Thêm nhân viên quản lý </h2>
+ Bạn click chuột vào nút <img src="http://ric.vn/imageshelp/help/them-moi.png" alt="thêm mới nhân viên quản lý" width="103" height="25" /> hoặc ấn vào phím (<strong>F5</strong>)  trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra bảng làm việc để thêm nhân viên quản lý:
<p align="center"><img src="http://ric.vn/imageshelp/help/nhan-vien-quan-ly1.png" alt="thêm nhân viên quản lý" width="436" height="252" /><br></p>
<p><br>
  + Bạn điền tên nhân viên quản lý mà bạn muốn vào <strong>Tên nhân viên quản lý</strong> và các thông tin cần thiết. <br>
  + Sau khi điền xong thông tin bạn chọn nút <img src="http://ric.vn/imageshelp/help/chap-nhan.png" alt="thêm nhân viên quản lý" width="105" height="23" /> hoặc ấn (<strong>F8</strong>) trên bàn phím để lưu lại thông tin nhân viên quản lý mới tạo</p>
<h2>B. Sửa nhân viên quản lý</h2>
+ Bạn chỉ chuột vào một nhân viên quản lý mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút <img src="http://ric.vn/imageshelp/help/sua.png" alt="sửa nhân viên quản lý" /> hoặc ấn (<strong>F6</strong>)  trên bàn phím để sửa thông tin nhân viên quản lý. Màn hình sẽ hiển thị ra:
<p align="center"><img src="http://ric.vn/imageshelp/help/nhan-vien-quan-ly2.png" alt="sửa nhân viên quản lý" width="436" height="252" /><br></p>
<p>+ Bạn điền lại thông tin mới sau đó ấn nút <img src="http://ric.vn/imageshelp/help/chap-nhan.png" alt="sửa nhân viên quản lý" width="105" height="23" /> hoặc ấn (<strong>F8</strong>) trên bàn phím để lưu lại thông tin. </p>
<h2>C. Xóa nhân viên quản lý</h2>
+ Bạn chỉ chuột vào một nhân viên quản lý mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút <img src="http://ric.vn/imageshelp/help/xoa.png" alt="xóa nhân viên quản lý" width="76" height="26" /> hoặc ấn (<strong>F9</strong>)  trên bàn phím để xóa một nhân viên quản lý. Màn hình sẽ hiển thị ra thống báo: <br>
<p>+ Nếu bạn chọn &quot;<strong>Yes</strong>&quot; phần mềm sẽ tiến hành xóa nhân viên quản lý đó. Còn chọn &quot;<strong>No</strong>&quot; thì quay lại chức năng đang sử dụng.<br>
+ Nếu nhân viên quản lý này đã có phát sinh hóa đơn hay phiếu thu chi thì bạn không thể xóa được, phần mền sẽ có thông báo:</p>
<p align="center"><img src="http://ric.vn/imageshelp/help/nhan-vien-quan-ly5.png" alt="xóa nhân viên quản lý" width="482" height="165" /><br>
</p>
<h2>D. In nhân viên quản lý</h2>
+ Bạn click chuột vào nút <img src="http://ric.vn/imageshelp/help/in.png" alt="in nhân viên quản lý" width="77" height="27" /> hoặc ấn (<strong>F10</strong>)  trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra:<p align="center"><img src="http://ric.vn/imageshelp/help/nhan-vien-quan-ly4.png" alt="In nhân viên quản lý" width="799" height="256" /></p>
<p>+ Nếu bạn muốn in ngày bạn click vào nút <img src="http://ric.vn/imageshelp/help/nut_in.png" alt="in nhân viên quản lý" width="30" height="23" /> phía trên bên trái của báo cáo. <br />
+  Click vào biểu tượng <img src="http://ric.vn/imageshelp/help/nut_loai_in.png" alt="in nhân viên quản lý" width="30" height="24" /> để <strong>xuất hóa đơn ra các dạng khác</strong> như<em> world, excel, pdf, rpt, rtf.</em></p>
</p>
</p>
<!-- InstanceEndEditable -->
</div>

</div>
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383