Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Đăng xuất


Đăng xuất

Ý nghĩa: Chức này có tác dụng thoát ra khỏi người dùng hiện hành để tiến hàng đăng nhập một người dùng mới.

1. Bạn vào mục: 1-Hệ thống --> 3-Đăng xuất
2. Màn hình sẽ hiển thị ra thông báo. Nếu chọn bạn chọn Yes thì phần mềm sẽ tiến hành thoát ngay người dùng hiện hành quay về mục đăng nhập hệ thống. Còn nếu chọn No thì phần mềm quay trở lại màn hình đang mở hiện tại.

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Thùy - 0988.400.500
Skype Support
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 253 900
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0485. 877. 832
Skype Support
Mr Huy NN - 0462.920.442
Skype Support