Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Quản lý nhóm khách hàng/NCC


Quản lý nhóm khách hàng/NCC

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng dùng để quản lý các nhóm khách hàng hoặc các nhóm nhà cung cấp.
1. Bạn vào mục: 2-Quản lý danh mục --> 2-Nhóm khách hàng/NCC
2. Màn hình chính sẽ hiển thị ra chức năng nhóm khách hàng/NCC:

nhóm khách hàng/ncc

A. Thêm nhóm khách hàng/NCC

+ Bạn click chuột vào nút thêm mới nhóm khách hàng/NCC hoặc ấn vào phím (F5) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra bảng làm việc để thêm nhóm khách hàng/NCC:

nhóm khách hàng/ncc

+ Bạn điền tên nhóm khách hàng/NCC mà bạn muốn vào Tên nhóm khách hàng/NCC. Sau khi điền xong thông tin bạn chọn nút thêm nhóm khách hàng/NCC hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin nhóm khách hàng/NCC mới tạo.

B. Sửa nhóm khách hàng/NCC

+ Bạn chỉ chuột vào một nhóm khách hàng/NCC mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút sửa nhóm khách hàng/NCC hoặc ấn (F6) trên bàn phím để sửa thông tin nhóm khách hàng/NCC. Màn hình sẽ hiển thị ra:

sửa nhóm khách hàng/ncc

+ Bạn điền lại thông tin mới sau đó ấn nút sửa nhóm khách hàng/NCC hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin.

C. Xóa nhóm khách hàng/NCC

+ Bạn chỉ chuột vào một nhóm khách hàng/NCC mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút xóa nhóm khách hàng/NCC hoặc ấn (F9) trên bàn phím để xóa một nhóm khách hàng/NCC. Màn hình sẽ hiển thị ra thống báo:

xóa nhóm khách hàng/ncc

+ Nếu bạn chọn "Yes" phần mềm sẽ tiến hành xóa nhóm khách hàng/NCC đó. Còn chọn "No" thì quay lại chức năng đang sử dụng.
+ Nếu nhóm khách hàng/NCC này đã có khách hàng hoặc nhà cung cấp thì bạn không thể xóa được, phần mềm sẽ đưa ra thông báo:

xóa nhóm khách hàng/ncc

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Mr Huy NN - 0245 8.87.37.63
Skype Support
Nguyễn Hữu Tuấn - 024 58.87.37.63
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support