Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Liên hệ RIC software.ltd


Liên hệ RIC software.ltd

Ý nghĩa: Nếu có vấn đề gì thắc mắc bạn có thể liên hệ với Công Ty TNHH phần mềm RIC bằng cách
1. Bạn vào mục: 7. Trợ giúp-->3. Liên hệ RIC software.Ltd
2. Màn hình sẽ hiển thị ra thông tin công ty.

Lợi nhuận theo ngành hàng

- Để thoát nhấn Đóng hoặc F12 trên bàn phím


Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Thùy - 0988.400.500
Skype Support
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 253 900
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0485. 877. 832
Skype Support
Mr Huy NN - 0462.920.442
Skype Support