Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhân viên quản lý kho hàng


Hướng dẫn sử dụng phần mềm qRIC quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Nhân viên quản lý kho hàng

Ý nghĩa: Chức năng cho phép bạn phân công mỗi nhân viên phụ trách một kho hàng. Để thực hiện chức năng này trong việc xuất bán hàng hóa bạn cần thiết lập nhân viên phụ trách kho hàng trong mục "Cấu hình hệ thống". Khi thiết lập chức năng này chỉ mỗi nhân viên khi đăng nhập vào phần mềm chỉ được nhập xuất với kho được giao.

Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 2.Quản lý danh mục --> F. Nhân viên quản lý kho hàng

Thêm mới nhân viên quản lý kho hàng

1. Click vào nút

2. Nhập thông tin chi tiết:
+ Nhân viên: Chọn nhân viên trong danh sách các nhân viên đã được tạo trong mục "Nhân viên quản lý".
+ Kho hàng: Chọn kho hàng trong danh sách kho hàng đã được tạo trong mục "Kho hàng".
3. Click vào nút để lưu thông tin tạo mới nhân viên quản lý kho hàng.

Sửa nhân viên quản lý kho hàng

1. Chọn nhân viên quản lý kho hàng cần sửa, sau đó click vào nút .
2. Thay đổi các thông tin cần sửa.
3. Click vào nút "Chấp nhận (F8)" để lưu thông tin sửa đổi.

Xóa nhân viên quản lý kho hàng

1. Chọn nhân viên cần xóa, sau đó click vào nút .
2. Phần mềm sẽ hỏi bạn có chắc muốn xóa không? Chọn "Yes" để xóa, "No" để hủy lệnh xóa.
Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support