Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhập hàng tồn đầu kỳ khi bắt đầu sử dụng phần mềm<div class="content">
<!-- InstanceBeginEditable name="content" -->
<p><h1>Nhập hàng tồn đầu kỳ khi bắt đầu sử dụng phần mềm</h1>
<p><em><strong>Ý nghĩa</strong></em>: Khi mới đầu sử dụng phần mềm bạn cần kiểm kê lại số lượng các loại hàng   hóa hiện có trong cửa hàng của mình để đưa vào phần mềm quản lý. <br>
  1. Bạn vào mục: <strong>3-Quản lý chứng từ --&gt; 6-Nhập hàng tồn đầu kỳ khi bắt đầu sử dụng phần mềm</strong><br>
  2. Màn hình chính sẽ hiển thị màn hình làm việc:</p>
<p align="center"><img src="http://ric.vn/imageshelp/help/3.6 nhap hang ton dau ki.png" alt="nhập hàng tồn đầu kỳ" width="1041" height="582" /><br>
</p>
<p>+ Bạn  click vào ô &quot;<strong>Tên hàng hóa</strong>&quot; gõ mã hàng hoặc tên hàng hóa hoặc dùng máy quét mã vạch ở đây. Chọn hàng hóa rồi nhấn <strong>Enter</strong> để chuyển qua ô bên cạnh chọn kho hàng và nhập số lượng tồn. Làm tương tự với các mặt hàng khác.<br>
  +  <strong>Lưu hóa đơn</strong>: Sau khi nhập xong bạn click vào nút <img src="http://ric.vn/imageshelp/help/luu-hoa-don.png" alt="nhập hàng tồn đầu kỳ" width="119" height="38" /> hoặc (<strong>F8</strong>) trên bàn phím để lưu lại hóa đơn. <br>
  <em><strong>+ Ghi chú</strong></em>: Phần mềm sẽ đưa hóa đơn tồn đầu kỳ vào ngày cuối cùng của tháng trước.</p>
<p></p>
</p>
<!-- InstanceEndEditable -->
</div>

</div>
Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Thùy - 0988.400.500
 Skype Support
Ms. Huế - 0911 955 446
 Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
 Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0485. 877. 832
 Skype Support
Mr Huy NN - 0462.920.442
 Skype Support